اشعاری مرتبط با شعر و شعور شاعران پارسی گو

با نام و یاد خدا 

 و عرض سلام و ادب و احترام

خدمت همه ی مردم ادب دوست 

 و ادیب پرور

در این جا اشعاری که در خصوص شعر و توصیف و شرح حال شاعران سروده ام را خدمت شما تقدیم می کنم

نمونه هایی از اشعار در این صفحه
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
به نام خدا ، خالق هر اثر
پدید آور وحی و شعر و هنر،
بگویم سپاس و درود و سلام
به فردوسی فاضل و خوش کلام
تو ای مرد یکتای ایران زمین
گوارای روحت بهشت برین
که گفتار ما زنده از کار توست
از اشعار و پندار و کردار توست
به انسان به هر دوره در زندگی
نشان داده ای شیوه ی بندگی
یقین رستم و کاوه ات زنده اند
به اشعار نابت فروزنده اند
تو هم زنده ای تا جهان زنده است
که اینجا زبان از تو پاینده است
در صورت تمایل متن کامل این شعر را در صفحه ی زیر مطالعه فرمائید
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
زنده بادا فروغ فرخزاد
با چنان طبع گرم و شیوایش
آفرین بر چنان قریحه ی او
مرحبا بر بیان گویایش
در تقابل به جور نامردان
او زبان تمام زنها بود
یک طرف او بقیه در یکسو
چیره او شد اگر چه تنها بود
حس مردانه در وجود فروغ
دیده می شد به شکل گستاخی
بین ما هر زنی چنین باشد
می رود زیر تیغ سلاخی
لطفا متن کامل شعر را در صفحه ی زیر مطالعه فرمائید
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

تعریفی از شعر و شاعر

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
شعر است و به رتبه کمتر از وحی
دعوت به درست و از غلط نهی
ابزار بیان اشتیاق است
خاکستر آتش فراق است
از حسن گل است و مهر خوبان
اوصاف نگار و روی جانان
تصویر و بیان هر قشنگی است
نقاشی جلوه های رنگی است
شاعر نگران جسم و جان است
او اهل زمین و آسمان است
در صورت تمایل متن کامل این موضوع را در صفحه ی زیر مطالعه فرمائید
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
.
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
به هر جا ناشی و نادان وزیر است
زبان منطق و برهان اسیر است
اگر بد بوده دوران رضا خان
که می شد فرخی در کنج زندان،
مگر این دوره شاعر بوده آزاد
که گوید نقد زالوهای شیاد؟
اگر عشقی ترور می شد در آن روز
به دست عاملانی آتش افروز ،
ولی امروزه با تحقیر و توهین
شود شاعر ترور با درد سنگین..‌‌.
در صورت تمایل متن کامل این موضوع را در صفحه ی زیر مطالعه فرمائید
متملق
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
.